Vibrancy-liedjieskrywerswegbreek Lei Tot Nuwe Album En Musiekprojek

Monday, June 3, 2019 - 12:36

Wat gebeur wanneer ’n diverse groep talentvolle geestelike leiers, liedjieskrywers en musikante saam wegbreek na ’n omgewing wat spesiaal geskep is om die siel te verkwik en verandering te weeg te bring? Hulle neem genoeg sielvolle musiek op om ’n album vol inspirasie en veelsydigheid met die wêreld te deel!

VIBRANCY – A COLLECTIVE OF CREATIVES is ’n projek wat oorspronklik in 2018 deur in Harmonie, in Franschhoek in die Kaap, geloods is. Die doel was om kreatiewe breine in die geestelike gemeenskap, in ’n pragtige en rustige omgewing en onder die leiding van die Amerikaanse liedjieskrywer en mentor Rita Springer (wat met groot name soos Kari Jobe en Jeremy Riddle werk), te inspireer om saam musiek te skryf oor rus, genesing en versoening.

Ons idee was regtig dat elke persoon wat dié wegbreek bywoon, in Harmonie met nuwe inspirasie, entoesiasme en moed sou verlaat; met nuwe liedjies en hoop om te sing en te versprei in hulle gemeenskappe en met baie nuwe vriende,” sê Ervaringsontwerper, Andriëtte de la Harpe.

Die eindresultaat van hierdie byeenkoms het egter almal se stoutste verwagtinge oortref en gelei tot die ontstaan van ’n splinternuwe album, ONE, wat pas bekend gestel is en reeds besig is om musiekliefhebbers se harte te verower. Dit spog met ’n ryk en harmonieuse klank, wat nie net eie is aan die land nie, maar ook die diversiteit daarvan vier.

ONE bestaan uit sewe oorspronklike snitte, in verskillende musiekstyle, waaraan verskeie van die betrokke kunstenaars (Hemelbesem, Joe Niemand, Sumarie Schoeman, Ndumiso Manana, Rouchelle Liedemann, Rashid Admans, Sima Mashazi, Langa Mbonambi, Lebohang Kgapola, Lesego Senwamadi, Mégan Schilder, Gideon Nel, Carlyn Ganz, Cjay, en meer) saam gewerk het.

Die liedjieskrywers kom uit verskillende kulture, denominasies en rasse en het hierdie musiek geskep vanuit ’n plek van weerloosheid en verhoudings is gevorm om ’n brug van versoening te help bou. Die resultaat bied ’n kykie na die hemel-op-aarde deur middel van musiek,” sê Andriëtte. “Ons vertrou dat alle Suid-Afrikaners hierdie hoopgewende liedjies sal sing en sodoende sal bydrae tot genesing en oorwinning oor die huidige situasie in ons land. Dié album is ’n gedenkteken van God se getrouheid.”

Die album sal vanaf 7 Junie digitaal beskikbaar wees, maar kan reeds nou al by die volgende skakels vooraf bestel word: http://itunes.apple.com/album/id1464065361?ls=1&app=itunes

http://itunes.apple.com/album/id/1464065361

Elkeen van die sewe liedjies sal ook vanaf die 7de Junie afsonderlik, oor ‘n tydperk van sewe weke, vrygestel word aand radiostasies landswyd, saam met ’n liriekevideo, bladmusiek en musiekstorie om die impak van elke snit ten volle oor te dra, vas te vang en met die publiek te deel. Verder sal kerke ook die bladmusiek kan aflaai, sodat die hele land kan deel word van hierdie inisiatief en Trots Suid-Afrikaanse musiek kan sing. Gideon Nel is verantwoordelik vir die skep van die besonderse albumkunswerk wat op die omslag verskyn.

As iemand wat buite die land en sy omstandighede staan, was dit ongelooflik om te sien dat alhoewel daar baie verskillende kulture en tale betrokke was by die skep van die album, die betrokke partye se harte en musiek dieselfde taal van liefde gepraat het. Iets baie spesiaal het gebeur en die diversiteit van verskillende kulture is vasgevang in die woorde en wysies van elke lied,” meen Rita Springer.

BE GLORIFIED, die eerste enkelsnit wat VIBRANCY – A COLLECTIVE OF CREATIVES graag met die land wil deel, word gesing deur Sima Mashazi en is geskryf deur Sima Mashazi, Langa Mbonambi, Karien de Waal en Koketso Molaolwe. Hierdie snit kry dit reg om die hart van die land vas te vang en deur middel van lofprysing ’n boodskap van hoop vir die toekoms te versprei. Hierdie enkelsnit sal Vrydag, 7 Junie 2019 aan radiostasies landswyd uitgereik word.

Volgens die skrywersspan wou hulle met dié lied nie net God vir sy goedheid prys nie, maar ook die land aan Hom wou opdra. “Ons hoop dat, ongeag van die omstandighede, mense hulle harte, aandag en lewens daarop sal fokus om God te verheerlik. Dit maak nie saak wie ons is, of waar ons vandaan kom nie, hierdie lied gee aan ons die kans om God as een nasie te vier.”

Buiten vir die kragtige lirieke en meesleurende wysie, word die boodskap in BE GLORIFIED ook in verskillende tale (Engels, Afrikaans, Zoeloe en Sotho) gedeel, wat aan dit ’n baie unieke Suid-Afrikaanse geur gee.

Dit was regtig ’n groot seën om deel te wees van hierdie proses. Die musiek is vir my simbolies van genesing en herinner my daaraan dat God weet wie ek is, selfs wanneer ek soms vergeet. Vir my was dit ’n groot voorreg om hierdie ervaring met sulke ongelooflike liedjieskrywers en individue te deeI,” sê Sima.

VIBRANCY – A COLLECTIVE OF CREATIVES is meer as net liedjies op ’n album, ’n idee en konsep of selfs ’n beweging. Dit gaan oor verhoudings en familie. Dis ’n groep wat droom oor ’n beter wêreld, waar verskille en diversiteit met trots gevier word, want elkeen voeg liefde en waarde by.

Ons glo dat dit belangrik is vir Suid-Afrikaners om liedjies te begin sing wat relevant is tot vandag se konteks en ons geskiedenis en dat dit tyd is om genesing en oorwinning uit te spreek oor ons land en die probleme wat tans hier heers. Ons moet ook bid en sing oor die toekoms van Suid-Afrika,” sluit Andriëtte af.

Kliek hier om die musiekstorie van BE GLORIFIED te kyk: https://www.youtube.com/watch?v=7XTmlJK1rFQ

LIEDJIES OP DIE ALBUM

 1. Planted (met Lebohang Kgapola en Rashid Adams)
 2. Be Glorified (met Sima Mashazi)
 3. Ngizokuphumuza (I will give you rest) (met Sima Mashazi en Andriëtte de la Harpe)
 4. Tot Stilstand (met Carlyn Ganz en Gideon Nel)
 5. Least of These (Vuka / Arise) (met Lebohang Kgapola)
 6. In just one moment (met Mégan Schilder)
 7. One (met Lesego Senwamadi en CJAY)

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook: https://www.facebook.com/vibrancyza
Instagram: @Vibrancy_za
Twitter: @Vibrancy_za
Webtuiste: www.vibrancycollective.com
Hutsmerke: #Vibrancy #ONE #VibrancyCollective #InHarmonie

Vibrancy Song Writing Retreat Leads To New Album And Project

What happens when a diverse group of talented spiritual leaders, songwriters and musicians take a retreat in a space created specifically to bring about change and invigorate the soul? They birth enough soulful music to share a versatile and inspirational album with the world!

VIBRANCY – A COLLECTIVE OF CREATIVES is a project originally launched by in Harmonie in Franschhoek in 2018. The goal was to inspire a group of creative souls in the spiritual community to collectively make music about rest, restoration and reconciliation in a beautiful and peaceful environment under the guidance of American songwriter and mentor Rita Springer, who mentors artists like Kari Jobe, Jeremy Riddle etc.

Our idea was that every person attending this retreat would leave in Harmonie with renewed inspiration, enthusiasm and courage; with new hope-bearing songs to sing and share in their communities; and with new friendships,” says experience designer Andriëtte de la Harpe. 

However, the result of the gathering exceeded everyone’s wildest expectations – it led to the creation of a brand new album, ONE, which has just been released and is already capturing the hearts of music lovers everywhere. It boasts a rich and harmonious sound that, while unique to our country, also celebrates its diversity.

ONE contains seven original tracks in several musical styles, which various artists (Hemelbesem, Joe Niemand, Sumarie Schoeman, Ndumiso Manana, Rouchelle Liedemann, Rashid Admans, Sima Mashazi, Langa Mbonambi, Lebohang Kgapola, Lesego Senwamadi, Mégan Schilder, Gideon Nel, Carlyn Ganz, Cjay, and more) collaborated on.

The songwriters come from various cultural, denominational and racial backgrounds and created this music from a place of vulnerability. Relationships were formed to help build a bridge of reconciliation. The result offers a sneak peek at heaven-on-earth through music,” says Andriëtte. “We trust that all South Africans will sing these songs of hope and, in doing so, will contribute to the restoration of and victory over the current disharmony in our country. This album is a symbol of God’s faithfulness.”

The album will be available on all digital platforms from 7 June 2019, but can already be pre-ordered now by following this links:

http://itunes.apple.com/album/id1464065361?ls=1&app=itunes

http://itunes.apple.com/album/id/1464065361

Each of the seven songs on the album will also be released individually from 7 June over a period of seven weeks to radio stations nationwide, along with a lyric video, music charts and song story, to fully capture and share the impact of each track. Churches will also be able to download sheet music to enable the entire country to participate in this initiative and sing proudly South African songs. Gideon Nel is responsible for the creation of the extraordinary artwork that will appear on the album’s cover.

As someone from outside the country and its circumstances, it was incredible to see that although there were many different cultures and languages involved in the creation of the album, the hearts and music of the parties involved spoke the same language of love. Something very special happened and the diversity of the cultures are captured in the words and melodies of every song,” says Rita Springer.

BE GLORIFIED, the first single VIBRANCY – A COLLECTIVE OF CREATIVES wants to share with the country, is sung by Sima Mashazi and was written by Sima Mashazi, Langa Mbonambi, Karien de Waal and Koketso Molaolwe. This single will undoubtedly capture the hearts of people across the country and will, through praise, spread a message of hope for the future. It will be released to radio stations nationwide on Friday, 7 June 2019.

According to the team of writers they not only wanted to praise God for his loving kindness, but also wanted to dedicate the country to Him. “We hope that, despite circumstances, people will focus their hearts, attention and lives on praising God. It doesn’t matter who we are or where we are from, this song gives us the opportunity to celebrate God as one nation.”

Aside from the powerful lyrics and riveting melody, the message in BE GLORIFIED is shared in different languages (English, Afrikaans, Zulu and Sotho), which gives it a unique South African flavour.

It was an incredible blessing to be a part of this process. To me, the music is symbolic of healing and reminds me that God knows who I am, even if I sometimes forget. It was an immense privilege to share this experience with such incredible songwriters and individuals,” says Sima.

VIBRANCY – A COLLECTIVE OF CREATIVES is more than a few songs on an album, an idea or concept, or even a movement. It is about relationships and family. It is a group that dreams about a better world, where we can proudly celebrate differences and diversity, because each one is loved and adds value.

We believe that it is important for South Africans to start singing songs that are relevant to today’s context and our history, and that it is time to speak healing and victory over our land and the disharmony we currently face as well as praying and singing over the future of our country,” concludes Andriëtte.  

Click here to watch the song story for BE GLORIFIED: https://www.youtube.com/watch?v=7XTmlJK1rFQ

SONGS ON THE ALBUM

 1. Planted (feat. Lebohang Kgapola and Rashid Adams)
 2. Be Glorified (feat. Sima Mashazi)
 3. Ngizokuphumuza (I will give you rest) (feat. Sima Mashazi and Andriëtte de la Harpe)
 4. Tot Stilstand (feat. Carlyn Ganz and Gideon Nel)
 5. Least of These (Vuka / Arise) (feat. Lebohang Kgapola)
 6. In just one moment (feat. Mégan Schilder)
 7. One (feat. Lesego Senwamadi and CJAY)

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/vibrancyza
Instagram: @Vibrancy_za
Twitter: @Vibrancy_za
Website: www.vibrancycollective.com
Hashtags: #Vibrancy #ONE #VibrancyCollective #InHarmonie