Petronel Baard Vier Die Mooi Dinge In Die Lewe Met Eg Suid-afrikaanse Enkelsnit

Thursday, October 31, 2019 - 11:34

Petronel Baard, ’n passievolle kabaretster met ’n strelende storievertellerstem, het oor die afgelope een-en-twintig-jaar reeds diep spore in die musiekbedryf kom trap. Haar nuwe enkelsnit, LIFE IS GOOD, word nou uitgereik en gaan beslis verskeie musiekharte, regoor die land, verower.

LIFE IS GOOD, uit haar eie pen, is ’n kontemporêre snit wat elemente van Folk en klassieke Pop met ’n unieke Suid-Afrikaanse aanslag kombineer. Dit gaan daaroor dat die lewe kort is en dat ’n mens mekaar moet liefhê terwyl jy kan. Dié treffer is die perfekte pasmaat vir die musikant se sterk, soet stem en is beslis iets waarby gehore van alle ouderdomme sal aanklank vind.

Na twee maande van angsaanvalle, het ek een aand ’n droom gehad. Ek en my familie (en vriende) het deur die strate van ’n mooi stad gestap. Ek onthou die refrein, die groen bome en groot glasvensters van die geboue. Die ongelooflike gevoel van liefde en sekerheid dat ons mekaar moet liefhê. Toe ek wakker word, het ek die wysie en woorde vasgevang, want ek het net geweet dat die wêreld ’n boodskap van liefde nodig het,” vertel die sangeres. “Kort daarna het ek verloof geraak en twee dae later is ’n kosbare vriendin skielik oorlede. Ek het dit op haar begrafnis gesing en het die lied aan haar opgedra. Min het ek geweet dat ons my skoonsuster amper ’n maand na ons troue ook sou verloor. Die lied is opgedra aan hulle altwee; Sonja Pretorius en Marion Baard. Uit soveel harsteer, vloei daar nou soveel positiewe energie.”

’n Musiekvideo, wat deur Efpe Senekal van Efpe Senekal Produksies aanmekaargesit is, van die enkelsnit is onlangs verfilm en sluit die mooiste natuurtonele (van Kleinbrakrivier, Grootbrakrivier en Mosselbaai), asook beeldmateriaal van familie en vriende in. “Die video wys my wat, in ’n trourok, op die mooiste plekke die lied sing. Ons wissel dit af met insette van verskeie mense en dele in ons area wat saamsing en dans om te wys dat die lewe goed is... ten spyte van, ter wille van, as gevolg van. Dis ’n absolute viering van die lewe,” verklap sy.

Kyk die video hier: https://vimeo.com/369585838

Petronel het in Villiersdorp grootgeword en was van kleins af versot op musiek. Haar ma en oom (wat die hoof en dirigent was by die Drakensberg Seunskoor) het haar lief gemaak vir koormusiek. Haar uitsonderlike solo-stem is op die ouderdom van twaalf ontdek tydens ’n skoolopvoering van Die Slapende Skoonheid en net daar het die sang- en toneelgogga haar behoorlik gebyt. Na skool het sy Drama by Stellenbosch gaan studeer en in 1998 professioneel begin optree. Aan die einde van haar honneursjaar, het sy ATKV se Crescendo-kompetisie gewen en voltyds by die vermaakbedryf betrokke geraak.

Oor die afgelope paar jaar het sy al verskeie optredes en toneelstukke gedoen en die geleentheid gehad om met kunstenaars te werk vir wie sy die wêreld se respek het, soos Stef Kruger en Riku Lätti. Sy sonder ook die opname van haar sesde album, Die Heelal Draai, uit as een van haar grootste hoogtepunte sover. Die album is deur Schalk Maas van Soetmelk en David Cruickshank vervaardig en word deur Vrouekeur beskryf as “een van die mooistes nog in Afrikaans”. Haar debuut-vrystelling, Lank Al, is benoem vir ’n SAMA en twee Geraas-musiektoekennings.

Petronel geniet ’n wye verskeidenheid musiek, maar sonder Annie Lennox en Diana Krall uit as haar grootste inspirasie. Sy verklap ook dat sy baie opgewonde is oor die vooruitsig dat dieper musiek besig is om ’n meer prominente plek in die bedryf in te neem, juis omdat sy glo dat melodieë en lirieke die hart moet raak.

As jy haar uitvra oor waarmee sy haarself nog besig hou, sê sy: “Die ontwikkeling van strukture vir ons plaaslike kunste, is my tweede loopbaan en passie. Ek dien daarom op die Weskaapse Kuktuurkommissie en is voorsitter van ons plaaslike kultuurforum in Mosselbaai. Ek doen al vir jare ontwikkeling in die platteland deur die kunste. Ons het destyds TISK Teaterkafees in die Suid-Kaap gehad wat toe TEO (Teaterkafee Ontwikkeling) geword het. Onder dit dien ek met die werk van ons kultuurforum, Mocca en Oer Moer Kultuur waar ons spesiale funksies hou met kunstenaars wat vir die oer-oue beginsel van ‘die hoed’ speel.”

Die musiekbedryf het vir Petronel Baard geleer dat dit belangrik is om getrou te bly aan jou eie styl en dat jy nie bang moet wees om jou passie uit te leef nie. LIFE IS GOOD is die perfekte kombinasie van inspirerende lirieke en ’n goedvoel-deuntjie, wat haar stem nie net op sy beste laat vertoon nie, maar luisteraars ook uitnooi om saam te sing en die lewe ten volle te vier.

Die liedjie is op alle digitale platforms beskikbaar.

Kry dit hier: https://music.apple.com/za/album/life-is-good-single/1482884883

SOSIALEMEDIASKAKEL
Facebook: https://www.facebook.com/petronelbaardofficial/
Twitter: @PetronelBaard
Instagram: @petronelbaardmusic
Webblad: www.petronelbaard.com
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKZN7LSwYxmt1wK9I6PgXBA
SoundCloud:  https://soundcloud.com/petronel-baard

Petronel Baard Celebrates The Good Things In Life With Authentic South African Single

Petronel Baard, a passionate cabaret star with a soothing storytelling voice, has managed to establish a firm place for herself in the music industry over the past twenty-one years. Her new single, LIFE IS GOOD, is now being released and will definitely conquer the hearts of music lovers from across the country.

LIFE IS GOOD, written by the artist herself, is a contemporary track that combines elements of Folk and classical Pop with a unique South African sound. It’s about how short life is and how you should make the best of each moment that you have left. This hit is the perfect match for the musician’s strong, sweet voice and will definitely appeal to audiences of all ages.

After two months of anxiety attacks, I had a dream one night. My family (and friends) and I walked through the streets of a beautiful city. I remember the chorus, the green trees and the large glass windows of the buildings. The incredible feeling of love and certainty that we must love one another. When I woke up, I immediately wrote down the melody and words, because I just knew that the world needed this message of love,” the singer says. “Shortly after, I got engaged and two days later, a good friend suddenly passed away. I sang it at her funeral and dedicated the song to her. Little did I know that we would lose my sister-in-law almost a month after our wedding, too. The song is dedicated to both of them; Sonja Pretorius and Marion Baard. It is still hard to believe that so much positive energy was created by so much sadness.”

A music video of the song, created by Efpe Senekal Produksies’s Efpe Senekal, was recently filmed and includes the most beautiful scenery (from Kleinbrak River, Grootbrak River and Mossel Bay), as well as footage of family and friends. “The video shows me, in a wedding dress, singing the song in the most beautiful places. These scenes are complemented by inserts of various people and places from our area who sing and dance to show that life is good... despite of, for the sake of, because of. It’s an absolute celebration of life,” she explains.

Watch the video here: https://vimeo.com/369585838

Petronel grew up in Villiersdorp. The singer’s mother and uncle (who was a principal and conductor of the Drakensberg Boys Choir) inspired her love for choir music. Her exceptional solo voice was discovered at the age of twelve during a school production of Sleeping Beauty and that was also the moment that she fell in love with both acting and singing. After school she studied Drama at Stellenbosch and started acting professionally in 1998. At the end of her honours year, she won ATKV’s Crescendo competition and became involved in the entertainment industry full-time.

Over the past few years, she has done numerous performances and plays and has had the opportunity to work with a few highly respected artists, such as Stef Kruger and Riku Lätti. She also recently had the opportunity of recording her sixth album, Die Heelal Draai, and credits it as one of her biggest career highlights so far. The album was produced by Soetmelk’s Schalk Maas and David Cruickshank and is described by Vrouekeur as “one of the most beautiful creations in Afrikaans”. Her debut album, Lank Al, was nominated for a SAMA and two Geraas Music Awards.

Petronel enjoys listening to a wide variety of music, but shares that Annie Lennox and Diana Krall has always been her greatest inspiration. She also reveals that she is very excited about the fact that meaningful music is becoming more evident in the industry, because she believes that melodies and lyrics should speak to the heart.

When asked about what else she keeps herself busy with, she explains: “Developing structures for local arts is my second career and passion. I therefore serve on the Western Cape Cultural Commission and chair our local cultural forum in Mossel Bay. I have been doing rural development through the arts for years. At the time, we had TISK Theatre Cafes in the Southern Cape which then became TEO (Theater Cafe Development). Among these, I serve with the work of our cultural forum, Mocca and Oer Moer Kultuur where we hold special functions with artists who perform by the age-old principle of ‘the hat’.”

The music industry has taught Petronel Baard that it is important to stay true to your own style and that you should never be afraid to live your passion. LIFE IS GOOD is the perfect combination of inspirational lyrics and a feel good tune that not only showcases her voice at its best, but also invites listeners to sing along and celebrate life to the fullest.

The song is available on all digital platforms here: https://music.apple.com/za/album/life-is-good-single/1482884883

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/petronelbaardofficial/
Twitter: @PetronelBaard
Instagram: @petronelbaardmusic
Website: www.petronelbaard.com
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKZN7LSwYxmt1wK9I6PgXBA
SoundCloud:  https://soundcloud.com/petronel-baard