Michelle Marx: ’n Vars Kontemporêre Jazz-briesie In Die Suid-afrikaanse Musiekmark

Monday, June 11, 2018 - 16:30

Die liefde kan ingewikkeld raak wanneer ’n mens die heeltyd meer verwag as wat voor jou is... Dit is ook nie eintlik iets wat ’n mens met jou oë kan sien nie, maar ’n hartsproses wat tyd gegun moet word om - soos ’n brose plantjie - te groei en te ontwikkel soos wat dit water, aandag en tyd kry. DAYMOON is my eerste enkelsnit en ’n gedig, uit my eie pen, wat juis gebore is uit my frustrasie oor iets wat so mooi kon wees as die ander persoon net wou stilstaan, tyd spandeer, die hier en nou kon geniet vir wat dit was en ook die liefde tyd wou gee om tot volle potensiaal te ontwikkel,” verklap sangeres en liedjieskrywer, Michelle Marx, die betekenis agter haar debuut-enkelsnit wat pas vrygestel is.

Hierdie musikant glo dat musiek met die siel moet praat en haar eie emosievolle sangstyl en lirieke is ’n pragtige getuigskrif hiervan. DAYMOON is ’n hoendervleismooi kontemporêre ballade, met ’n Jazz-aanslag, wat die kunstenaar se stem soos ’n handskoen pas en jou van die eerste noot af in vervoering sal hê. Dit is iets heeltemal vars en anders in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf en is een van daai liedjies wat jy oor-en-oor sal wil luister, omdat die wysie in jou kop en die rou emosie in jou hart sal vassteek. My musiek is diep en my lirieke is eintlik gedigte, soos wat Leonard Cohen s’n ook is. Almal is mos eintlik romanties diep in hulle hart en het al liefdesverhoudings gehad wat dalk meer kon wees, daarom glo ek dat gehore van alle ouderdomme met die enkelsnit sal kan vereenselwig,” sê sy.

Dié finalejaar mediese student het begin sing toe sy twaalf jaar oud was en neem al sedert sy sestien is aktief deel aan skoolkonserte, teaterproduksies, ATKV-toneelopvoerings, kunstefeeste, sangkompetisies, kerkfunksies, liefdadigheidsfunksies en vele meer. Sy was ook deel van TUKS se koshuisserenadegroep wat in 2015 die nasionale trofee gewen het. Vir haar is musiek ’n roeping en onlosmaakbaar deel van wie en wat sy is. “Ek is amper klaar met my graad en gaan na 2018 my twee gemeenskapsjare doen, waarna ek gaan spesialiseer. Rekonstruktiewe chirurgie is vir my baie interessant, omdat dit mos eintlik ’n kunsvorm is en ek self ook hou van skilder en beeldhouwerk. Niks raak my hart so aan soos ’n rou kunswerk of optrede waar die kunstenaar jou laat snak na jou asem nie. Sing is iets wat ek net moet doen – daar is ’n deel van my wat moet verbaal uiting gee aan al die kreatiewe denke en gedigte binne in my,” gesels die sangeres. “Ons almal het Godgegewe geskenke en talente gekry en ons moet dit gebruik om ’n verskil te maak in ander mense se lewens en om hulle nader aan God te bring.”

Oor die jare het sy die voorreg gehad om die verhoog met verskeie bekende kunstenaars te deel by feeste, liefdadigheidskonserte en ander geleenthede, waaronder Innibos waar sy vir vyf agtereenvolgende jare opgetree het vanaf 2010 tot 2014. Sy beskou alles wat sy sover bereik het met haar talent as ’n hoogtepunt, want wanneer sy op die verhoog is voel dit vir haar asof sy regtig leef. As sy egter ’n geleentheid moet uitsonder, sou dit haar tannie se begrafnis wees waarop sy moes sing. “Ek moes Andrew Lloyd Webber se ‘Pie Jesu’ sing. Dit was by verre die mees uitdagendste optrede vir my tot dusver, maar ook die beste omdat ek die krag van die Here kon sien – hoe Hy deur my sang vir ons familie en vriende vrede en troos gegee het. Die optrede het vir my gewys wat die krag van musiek en sang is en hoe dit mense werklik kan aanraak.”

Volgens haar geniet sy ’n wye verskeidenheid musiekgenres, waarvan Jazz beslis haar gunsteling is. Musikante met wie se musiek sy grootgeword het, soos Leonard Cohen, Johannes Kerkorrel, Cat Stevens, Theuns Jordaan en Koos du Plessis het almal ’n invloed gehad op haar eie styl. Sy bewonder ook groot, kragtige stemme en lys Celine Dion, Christina Aguilera, Aretha Franklin, Ertha Kitt en Shirley Bassey as haar grootste rolmodelle.

Die musiekbedryf het die ster geleer dat nie almal nie van alle soorte musiek hou nie, maar dat dit gaan oor wat binne in jou as kunstenaar is, want as jy dit deel sal jy die regte hartsnare prikkel en die effek hê wat jy beplan het.

Omdat Michelle Marx self inspirasie put uit die emosie wat in sekere musiek opgesluit is, wil sy graag ook daardie tipe boodskap met betekenisvolle lirieke aan luisteraars oordra. Ek wil hê mense moet my werk geniet en ek weet dat dit iets diep in almal se hart kan raak,” sê sy. DAYMOON gaan nie net nesskop in Suid-Afrikaanse musiekharte nie, maar is ook die begin van groot dinge vir hierdie pragtige musikant.

Koop die liedjie nou hier:

https://itunes.apple.com/us/album/daymoon-single/1395678906
https://www.amazon.com/dp/B07DKB1GTM

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook: https://www.facebook.com/michelle.marx.73
Instagram: @michelle_marx_x

PUBLISITEIT & BEMARKING
STAR ZOO FACTORY
Starburst Promotions & The Marketing Zoo
Alishia van Deventer (083 635 4717) / Wian Smith (082 773 5685)
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za / wian@marketingzoo.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za / www.marketingzoo.co.za

Michelle Marx: A Fresh New Contemporary Jazz Sound For The South African Music Industry

Love can be complicated when you expect more than what is in front of you... It’s also not really something you can see with your eyes, but a matter of the heart that must be given time to - like a new plant - grow and develop with enough water, attention and time. DAYMOON is my first single and a poem that I wrote based on my own frustration about a relationship that could have been beautiful if the other person just wanted to give it a chance to develop to its full potential,” singer and songwriter Michelle Marx, reveals about the inspiration behind her newly released debut single that everyone is talking about.

The musician believes that music should speak to the soul and her own emotional musical style and lyrics are testament to this. DAYMOON is a breathtakingly beautiful contemporary ballad, with a unique Jazzy vibe, which not only showcases the artist’s soothing vocals perfectly but also impresses listeners from the very first chord. It’s something fresh and different in the South African Music Industry and is one of those catchy songs that you’ll want to listen over and over again, with gripping lyrics that will stay with you long after you’ve heard it for the first time. “My music is deep and my lyrics are actually poems. Everyone is romantic deep inside and have had love relationships that could have been more, so I believe that all audiences will be able to relate,” she says.

This final year medical student started singing when she was twelve years old and has been involved in school concerts, ATKV-plays, theatre productions, arts festivals, church functions, charity functions and more since she was sixteen. She was also part of the TUKS serenade group that won the national trophy in 2015. To her, music is a calling and integral part of who and what she is. “I will be completing my degree at the end of 2018 after which I am planning to do my two community years and further my studies in reconstructive surgery. I am an artist and see this kind of surgery as a form of art. Nothing touches me more than a raw piece of art or a musical performance that takes your breath away. However, I will always continue singing because I have to – there’s a part of me that will always feel the need to express the creativity and poems that are inside of me,” the singer shares. “We all have special gifts and talents, which should be used to make a difference in the lives of others and to bring them closer to God.”

Over the years, the artist has had the privilege of sharing the stage with many well-known musicians at festivals, charity events, and other functions, including Innibos where she performed for five years in a row from 2010 to 2014. She views everything she has achieved with her talent so far as a highlight, because being on stage truly makes her feel alive. If she had to single out a moment, it would definitely be performing at her aunt’s funeral. “I had to sing Andrew Lloyd Webber’s ‘Pie Jesu’. It was one of the most challenging performances of my life, but also the best because I got to experience God’s grace first-hand. The way in which He comforted our family and friends through my singing, was remarkable. It made me realise how powerful music is, because it truly touches people’s hearts.”

The artist enjoys a wide variety of music genres of which Jazz is most definitely her favourite. She credits musicians like Leonard Cohen, Cat Stevens, Johannes Kerkorrel, Theuns Jordaan and Koos du Plessis as her greatest musical influences. Singers like Celine Dion, Christina Aguilera, Aretha Franklin, Ertha Kitt and Shirley Bassey, are her biggest role models.

The music industry has taught the star that not everyone enjoys the same kind of music, but that it is really about what is inside of you as an artist. If you share that with the world, you will impress the right audience and achieve what you planned to achieve from the start.

Because Michelle Marx draws her own inspiration from heartfelt music, she also wants her own songs and meaningful lyrics to convey a similar message. “I want audiences to enjoy my work and know that is something that will touch hearts,” she concludes. DAYMOON is not only going to cause a stir in the South African Music Industry, but is also the start of a very successful career for this beautiful entertainer.

Buy the song here:

https://itunes.apple.com/us/album/daymoon-single/1395678906
https://www.amazon.com/dp/B07DKB1GTM

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/michelle.marx.73
Instagram: @michelle_marx_x

PUBLICITY & MARKETING
STAR ZOO FACTORY
Starburst Promotions & The Marketing Zoo
Alishia van Deventer (083 635 4717) / Wian Smith (082 773 5685)
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za / wian@marketingzoo.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za / www.marketingzoo.co.za