Jan-hendrik Swiegers Sing Oor Sy Tuisdorp In Nuwe Enkelsnit

Monday, October 8, 2018 - 09:50

Jan-Hendrik Swiegers en sy tuisdorp, Murraysburg, is tans op almal se lippe nadat hy vroeër vanjaar ’n musiekvideo op YouTube vrygestel het van ’n liedjie wat geïnspireer is deur sy liefde vir die Karoo en die plek waar hy vandaan kom.

Dit is vir elke Suid-Afrikaner bedoel wat al ooit empatie gehad het met boere en die swaar tye waar deur hul dikwels moet gaan asook vir elkeen vir wie dit belangrik is om deel te wees van ’n hegte gemeenskap”, verklap die musikant oor die rede agter dié kitstreffer waarvan die video binne slegs twee maande deur meer as 75 000 mense op sosialemedia gesien is.

Hierdie ses-en-dertigjarige eiendomsontwikkelaar van die Paarl se diep stem is die perfekte pasmaat vir hierdie nostalgiese ballade uit sy eie pen. MURRAYSBURG is ’n interessante verwerking, met ’n moderne boere-country-aanslag, wat daaroor gaan om trots te wees op jou herkoms. Die snit se meesleurende wysie is nie net strelend op die oor en hartsnare nie, maar is ook een van daardie liedjies wat in jou kop bly vassteek – lank nadat jy dit vir die eerste keer gehoor het. “Ek wou vir die inwoners van Murraysburg iets gee om op trots te wees, iets wat eie aan die dorp, sy mense en die omgewing is,” sê hy. “Buiten dit, wil ek hê dat my kinders, sowel as elke ander Suid-Afrikaner moet weet van hierdie ongelooflike dorpie, wat dit als bied, en watter spesiale gemeenskap dit is. Die lied is my manier om dit uit te basuin vir die wêreld.”

Dit het ’n week geneem om die beeldmateriaal vir die video bymekaar te kry, wat in Murraysburg self verfilm is. Jean de Villiers van Daville was aan die stuur van sake, maar die gemeenskap was ook baie betrokke tydens dié opname waarin bekende inwoners, insluitend Jan-Hendrik se vrou (Michelle) en kinders (Christiaan en Karien), ook te sien is.

Soveel mense het ons gehelp, sonder om iets terug te verwag. ’n Oom het 800 skape in ’n kraal gejaag, net vir my video, en die waterval op sy plaas in die Sneeuberge is ook gebruik om die prentjie af te rond. ’n Ander boer het weer sy perdekar en perde beskikbaar gestel vir ons gebruik. Daar is ’n gevoel van liefde in ons dorp en almal wil graag saamwerk. Ek hoop dat hierdie liedjie net meer mense na Murraysburg sal lok,” sê Swiegers.

Die Swiegers-ouerhuis in Voortrekkerstraat, wat deur hulle pa aan hul nagelaat is en deesdae as vakansiehuis dien, verskyn ook in ’n toneel of twee. “Ons wou graag die huis behou om ons kinders aan die Karoo bloot te stel. Oor vakansies gaan rus ons in Murraysburg. Ek braai elke aand, drink sundowners saam met my vrou op die bult en ry saam met my seun motorfiets. Die huis is altyd vol vriende en familie wat die betowering van die Karoo wil ervaar,” sê hy.

Alhoewel hy homself nog lank nie as ’n professionele musikant beskou nie, vertel Jan-Hendrik dat hy sy liefde en passie vir musiek by sy oorlede pa, Gert, geërf het wat self ’n kitaarspeler was. Volgens die sanger, vermaak hy al vir die afgelope vyftienjaar sy vriende en familie om die braaivleisvuur en was hy verstom oor die kommersiële opslae wat sy eerste enkelsnit tot dusver gemaak het.

Omdat hy meen dat musiek die beste manier is om mense te laat weet hoe hy voel, skryf hy graag oor onderwerpe en sake wat sy hart raak en hoop dat dit êrens ’n verskil kan maak in mense se lewens. Wanneer hy musiek luister, is dit gewoonlik dieper ballades met min instrumente, en sy eie liedjies getuig ook hiervan.

Karen Zoid is vir hom ’n groot inspirasie en iemand saam met wie hy graag in die toekoms sal wil werk. “Ek sal graag saam met Karen ’n liedjie wil opneem op haar program. Verlede jaar het ek haar by ’n vertoning ontmoet. Na groot aansporing van my vriende, het ek toe op die verhoog gespring en saam met haar ‘Toe Vind Ek Jou’ gesing,” deel hy.

Buiten vir ’n paar nuwe liedjies, is hierdie veelsydige man ook besig met eiendomsontwikkeling en konstruksie in die Weskaap, by onder andere Val de Vie, en open hy ook binnekort ’n boetiekgastehuis in Murraysburg in ’n ou gedenkwaardige huis wat opgeknap is.

Jan-Hendrik Swiegers wil graag klein Karoodorpies bevorder met sy musiek. MURRAYSBURG is nie net die perfekte wegspringblok vir hierdie droom nie, maar gaan ook diep spore in die harte van luisteraars trap. Dit is die begin van ’n baie belowende loopbaan vir hierdie talentvolle kunstenaar.

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook:
https://www.facebook.com/SingerSongwriterMburg/
Twitter: @jan_swiegers
Instagram: @janhendrikswieg

Jan-hendrik Swiegers Sings About His Hometown In Debut Single

Jan-Hendrik Swiegers and his hometown, Murraysburg, are currently making waves in the music industry after the music video of his song that was inspired by this small town went viral on social media.

It is meant for every South African who has ever had empathy with farmers and the hardships they are faced with on a daily basis, as well as anyone who understands what it feels like to be part of a close-knit community”, the musician reveals the reason behind this instant hit that reached more than 75 000 people in just two months.

The thirty-six-year-old property developer’s (from Paarl) deep voice is the perfect match for this nostalgic ballad from his own pen. MURRAYSBURG is an interesting pop song, with a modern boere-country sound and is about being proud of where you came from. The catchy tune is not only soothing on the ear and heart, but is also one of those songs that sticks in your head - long after hearing it for the first time. “I wanted to give the community of Murraysburg something to be proud of, something that belongs to the town, its people and the area,” he said. “I also want my children, as well as every other South African to know about this incredible place, what it has to offers as well as how special the community is. The song is my way of announcing it to the world.”

It took a week to gather enough footage for the video, which was filmed in Murraysburg. Jean de Villiers of Daville was in charge of the production, but the community was also very involved. Therefore, the video features well-known residents, including Jan-Hendrik’s wife (Michelle) and children (Christiaan and Karien).
“So many people helped us without expecting anything in return. One man was prepared to chase 800 sheep into a fenced area just for my video, with a beautiful waterfall in the mountains to complete the picture. Another farmer made his horse-drawn carriage and horses available for us to use. There is a sense of love in our town and everyone wants to work together. I hope this song will attract more people to Murraysburg,” says Swiegers.

The Swiegers family home in Voortrekker Street, which was left to them by their late father and is now used as everyone’s holiday homes, also appears in a scene or two. “We wanted to keep the house to expose our children to the Karoo. We go to relax in Murraysburg during school holidays. I braai every evening, drink sundowners with my wife and ride motorcycle with my son. The house is always filled with friends and relatives who want to experience the Karoo’s magic,” he says.

Although he does not regard himself as a professional musician yet, Jan-Hendrik shares that he inherited his love and passion for music from his deceased father, Gert, who was a guitarist in his younger days. According to the singer, he has only been entertaining his friends and family with his guitar for the past fifteen years, and was surprised with the commercial success that his first single has achieved so far.

Because he believes that music is the best way to let people know how he feels, he likes to write about topics and issues that touches his heart and hope that it can make a difference in people’s lives somewhere. When listening to music, he enjoys deeper heartfelt ballads with few instruments, and his own songs are the perfect example of this.

Karen Zoid is one of his greatest musical influences and he would love to work with her in the future. “I would love to record a song with her on her television show. Last year I had the opportunity to meet her at a show and actually got to sing ‘Toe Vind Ek Jou’ with her on stage,” he says.

Aside from writing some new songs, this versatile man is also busy with real estate development and construction in the Western Cape, in areas like Val de Vie, and plans on opening a boutique guesthouse in Murraysburg soon.

Jan-Hendrik Swiegers would like to promote small Karoo towns with his music. MURRAYSBURG is not just the perfect starting point for this dream, but also promises to conquer the hearts of music lovers from the very start. This marks the start of a very promising career for this talented artist.

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook:
https://www.facebook.com/SingerSongwriterMburg/
Twitter: @jan_swiegers
Instagram: @janhendrikswieg