ALMERO REIK KRAGTIGE BALLADE UIT

Friday, May 25, 2018 - 16:57

Hy is skaars twintig jaar oud en spog reeds met sy eie kortverhaal, digbundel en twee enkelsnitte, wat almal baie goed ontvang is. Met die vrystelling van sy nuutste treffer, MONOCHROMIE, gaan Almeronie net ’n opskudding veroorsaak in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf nie, maar ook vir homself ’n permanente plek lossing in die harte van musiekliefhebbers. 

 

MONOCHROMIEis wat ek noem ’n kragballade. Dit gaan oor ’n gevoel wat ek glo ons almal ervaar: die soeke na iemand wat ons tuis kan noem. Iemand wat ons nuwe dinge kan leer en laat voel en sien. Dit maak die vergelyking dat hierdie persoon, indien daar so iemand is, jou wêreld sal verkleur in kleure wat jy nie geweet het bestaan nie. Tog is daar ’n smekende aspek in die liedjie, ’n pleit dat hierdie persoon moet bly,”verduidelik hy oor hierdie treffende liedjie wat saam met Ruan Graaf geskryf en deur Nico Welgemoed vervaardig is. “Ek is iemand wat baie waarde heg aan my huis, of woning. Sedert ons uit ons ouerhuis getrek het in 2015, is ek geneig om die mense om my te sien as my ‘huis’. Die liedjie vang iets vas waaraan ek gereeld dink, en die musiekaspek van die liedjie is vir my iets besonders. Die donkerte en gewig van die woorde word beklemtoon, maar daar is steeds dele van hoop. Ek dink ons almal is opsoek na ’n huis en ek hoop hierdie liedjie kan ’n ‘huis’ word vir mense om in te rus.”

 

Die aanslag van dié kragtige alternatiewe ballade is poëties en hartroerend en die ritme en melodie vars en meesleurend. Dit is die perfekte pasmaat vir Almerose unieke stem en storievertellerstyl, wat beslis sal aanklank vind by gehore van alle ouderdomme. ’n Musiekvideo en album word ook vir later vanjaar beplan. 

 

Hierdie talentvolle Bloemfonteiner het in ’n huis vol musiek grootgeword. Hy en sy boetie, Nico Welgemoed, het gereeld met die klank van Don Williams in hulle ore aan die slaap geraak en hy meen dat daar nooit twyfel bestaan het dat hulle musiek sou maak nie. Die plan was net nie noodwendig om dit voltyds te doen nie.

 

Vanjaar is sy tweede in die musiekbedryf en sedertdien was daar al baie hoogtepunte, waaronder ’n duet saam met Bouwer Bosch, Nul Is Nie Niks Nie, wat gebruik is as temalied van die jeugfliek met dieselfde naam. Hy het ook die voorreg gehad om die verhoog met Bouwer te deel by dieOppiKoppi-musiekfeesin 2017 en het reeds twee vorige enkelsnitte uitgereik, waaroor sy aanhangers mal was. Om stories te kan hoor van mense is altyd die hoogtepunt. Musiek het my ’n baie groter platform gegee om mense te ontmoet en hulle stories te hoor. Dit is ’n ondenkbare voorreg. Ek skryf en maak musiek om die wêreld en moeilike dinge te kan verstaan. Ek voel daar is ook baie stories wat vertel moet word deur middel van kuns soos musiek en poësie,” deel die musikant. 

 

Sing is egter nie Almerose enigste talent nie. Buiten vir die feit dat hy ’n diep denker en slimkop is, wat nog altyd ’n sjirurg wou word, is hy ook ’n uitsonderlike skrywer en digter. Hy is tans besig om sy boek,Donderweer Gedagtes, te bemark en het in 2017 saam met Bouwer Bosch die digbundel, Liefde Wen, vrygestel. Die bundel handel oor die liefde en al die verskillende vorme daarvan. Mense en hulle verhoudings met mekaar inspireer my. Dit het begin as ’n digkompetisie. Ons het oor die 400 inskrywings ontvang en het ons gunstelinge gekies om deel uit te maak van die bundel,”sê hy. 

 

Volgens die kunstenaar, geniet hy die meeste tipe musiek as dit ’n boodskap oordra, maar hou veral van die ‘slaapkamersangers’ wat te bang of kwesbaar is om hulle werk te deel. Musikante soos Damien Rice, Matt Corby en Bon Iver het ’n groot invloed gehad op sy eie styl en hy sal graag nog eendag saam met Riaan Cruywagen ’n gedig wil skryf en saam met Danie du Toit ’n lied wil opneem of optree.

 

Oor sy musiek, sê Almero:“Dis vol (soms te veel) beelde en metafore en my stem is ’n instrument waarvan ek die handleiding verloor het.”Hy wil graag grense in die Afrikaanse musiekberyf verskuif deur diepsinnige lirieke met moderne en interessante klanke te kombineer.MONOCHROMIEversinnebeeld nie net hierdie doelwit nie, maar is ook ’n goeie aanduiding van wat luisteraars in die toekoms van hom kan verwag. 

 

Monochromie is beskikbaar op die volgende platforms:

 

Apple music:https://itunes.apple.com/za/album/monochromie/1387541942?i=1387541945

Spotify:https://open.spotify.com/album/1nUarzCx9z97XiE9NbGfXq

 

SOSIALEMEDIASKAKELS

Facebook:https://www.facebook.com/Almeromusic/

Twitter:@AlmeroWel

Instagram:@almero_welgemoed

SoundCloud:https://soundcloud.com/themusicisme

Webtuiste:https://almero.co/

ALMERO RELEASES POWERFUL BALLAD

At barely twenty years old he already boasts his own short story, poetry collection and two singles, all of which have been very well received. With the release of his newest hit, MONOCHROMIE,Almero is not only going to cause an uproar in the South African music industry, he is also primed to sing his way into the hearts of music lovers countrywide.

 

MONOCHROMIE is what I call a power ballad. It is about a feeling I’m sure we’ve all experienced: searching for someone we can call home. Someone who can teach us new things, who can make us feel and see. It draws the comparison that this person, should they exist, will colour your world in colours you could never have imagined. Yet there is also a heartfelt plea that this person should stay,” he says about the song, co-written withRuan Graaf and produced by Nico Welgemoed.

 

I am someone who attaches a lot of value to my house or home. Since moving out of our parental home in 2015, I’ve been prone to seeing the people around me as ‘home’. This song captures something I think about often, and I find the musical aspect of the song remarkable. The darkness and weight of the words are emphasised, but it still offers hope. I think we are all searching for a home, and I hope that this song will offer such as a ‘home’ where people can rest.” 

 

This powerful alternative ballad is poetic and touching, and the rhythm and melody are fresh and enthralling. It is the perfect fit forAlmero’sunique voice and story-telling style, and will no doubt resonate with audiences of all ages. A music video and album are being planned for later this year. 

 

This talented lad from Bloemfontein grew up in a home filled with music. Him and his brother, Nico, often fell asleep to the sound of Don Williams and in his mind, there was never any doubt that they would grow up to make music. The plan just wasn’t necessarily to do it full-time.  

 

This is his second year in the industry and he can already list several highlights, including his duet with Bouwer Bosch, Nul Is Nie Niks Nie, which was used for the youth film of the same name. He also had the privilege of sharing the stage with Bouwer at the OppiKoppimusic festival in 2017. In addition, he previously released two singles, which his fans were mad about. “To hear people’s stories is always a highlight. Music has given me a much greater platform for meeting people and listening to their stories. It is an unimaginable privilege. I write and make music to understand the world and other complicated issues. I also feel that there are many stories that need to be told through art forms such as music and poetry,” explains the musician.

 

Singing, however, is not Almero’s only talent. Aside from the fact that he is a deep thinker and a brainbox – he wanted to become a surgeon – he is also an exceptional writer and poet. He is currently busy marketing his book,Donderweer Gedagtes, and releasedLiefde Wen withBouwer Bosch in 2017.“People and their relationships with one another inspire me, and this collection is about love in all its different forms. It started as a poetry competition. We received more than 400 hundred entries and selected our favourites to form part of the final collection,”he explains.

 

According to the artist, he enjoys most types of music, as long as it contains a message. In particular, he likes ‘bedroom singers’ who are too scared or vulnerable to share their work. Musicians such as Damien Rice, Matt Corby and Bon Iver has had a great influence on his musical style and he would love to one day write a poem with Riaan Cruywagen and perform or record a song with Danie du Toit.

 

About his music, Almerosays: “It is full (sometimes too full) of images and metaphors and my voice is an instrument for which I have lost the manual.”He wants to shift boundaries in the Afrikaans music industry by combining his profound lyrics with modern and interesting sounds.MONOCHROMIE not only symbolises this goal, but also predicts what listeners can expect from him in the future. 

 

Monochromie is available via the following platforms:

 

Apple music:https://itunes.apple.com/za/album/monochromie/1387541942?i=1387541945

Spotify:https://open.spotify.com/album/1nUarzCx9z97XiE9NbGfXq

 

SOCIAL MEDIA LINKS

Facebook:https://www.facebook.com/Almeromusic/

Twitter:@AlmeroWel

Instagram:@almero_welgemoed

SoundCloud:https://soundcloud.com/themusicisme

Website:https://almero.co/